Görev ve Sorumluluklar

Yabancı ülkelerdeki yükseköğrenim kurumları ve diğer organizasyonlar ile yapılan işbirliği anlaşmalarının ve protokollerin hazırlık ve yürütme aşamalarında gerekli çalışmaları yapmak,
o Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğrenim Alanına entegrasyonu ve ülkemizin altına imza koyduğu Bologna sürecine uyum amacına yönelik olarak Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig gibi Avrupa Birliği Eğitim Programları ile bu programların alt alanlarıyla ilgili olarak tüm faaliyetlerin Üniversite genelinde organizasyonunu sağlamak, gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek, programlara katılımın nitelik ve nicelik yönünden artarak devamında Üniversitemiz içinde koordinatörlük yapmak, 
o İkili anlaşmalar çerçevesinde ve özellikle Erasmus Programı dahilinde gerçekleşen öğrenci ve personel hareketliliklerinde ilan ve seçim aşamasından hareketliliğin    organizasyonu, takibi ve sonuçlandırılmasına kadar tüm işlerin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak,
o  Gelen yabancı değişim öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının her türlü başvuru, kabul, karşılama, yerleştirme ve takiplerinin yapılmasını sağlamak,
o  Bologna Sürecinin vazgeçilmez bir aracı olan Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sisteminin kurumumuzda yerleştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yürütmek
o  Avrupa Birliği Eğitim Programlarının ulusal yürütücüsü olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından yapılan teklif çağrılarını değerlendirmek, başvuruları yapmak, sözleşmeleri imzalamak ve düzenli olarak ara ve final raporlarını göndermek,
o  Çalışma alanına giren ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlerin duyurulmasını, katılımların organizasyonunu sağlamak ya da destek vermek,
o  Üniversitemizin Avrupa Araştırma Alanına entegrasyonunu sağlamak amacına yönelik olarak Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve diğer Avrupa Birliği araştırma programlarındaki gelişmeleri takip etmek, bireysel girişimlere destek vermek ve proje yönetimi konularında rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak,
o  Avrupa Birliği Eğitim ve Araştırma programları ile ilgili çeşitli düzeyde gerçekleşen kongre, sempozyum, seminer, konferans, çalıştay gibi organizasyonlara katılmak, Üniversitemizde çalışma ziyaretleri ve toplantıların düzenlenmesine katkıda bulunmak,
o  Uluslararası İlişkiler alanına giren konulardaki duyuru, tanıtım, bilgilendirme ile haberleşme ve doküman hazırlama konularında teknik destek sağlamak,
o  Üniversitemizin Uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına doğrudan katkıda bulunmak,
o  Uluslararası birlik veya organizasyonlar ile ilişkilerde üyelik başvurularını, bilgi güncellemelerini, yazışmaları yapmak, takip etmek,
o  2009-2010 eğitim öğretim yılı ile başlayan, ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini esas alan ve YÖK tarafından koordine edilen Farabi Değişim Programı ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmek.
o 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren başlayan uluslararası öğrencilerin kabulüne yönelik faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek.